Trải nghiệm hoàn hảo hơn cùng Hunter Subscription

HỖ TRỢSUPPORT | CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG

Điều khoản sử dụng cho website “https://43factory.coffee

CHỦ SỞ HỮU: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 43

Địa chỉ: 43 Trần Tấn Mới, P. Hòa Thuận Tây, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng

Số điện thoại: 0799343943

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0401983565

 


 

1. QUYỀN SỞ HỮU TRANG WEB VÀ CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY

1.1 Các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây (sau đây là Điều khoản sử dụng) áp dụng cho trang web https://43factory.coffee, được cung cấp bởi Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43. Trang web này là tài sản của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ 43. Các Điều khoản sử dụng này áp dụng cho bất kỳ người nào truy cập và/hoặc sử dụng trang web (sau đây gọi là Người dùng).

BẰNG CÁCH SỬ DỤNG TRANG WEB, NGƯỜI SỬ DỤNG CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI ĐÂY; NẾU NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG NÀY, ĐỒNG NGHĨA VIỆC NGƯỜI DÙNG KHÔNG ĐƯỢC SỬ DỤNG TRANG WEB.

1.2 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền thay đổi và sửa đổi các Điều khoản sử dụng này bất cứ lúc nào, theo quyết định riêng của mình. Do đó, người dùng nên đọc các Điều khoản sử dụng này một cách thường xuyên để kiểm tra các thay đổi. Việc người dùng sử dụng trang web sau khi có bất kỳ thay đổi nào đồng nghĩa với việc người dùng chấp nhận những thay đổi đó. Theo việc tuân thủ các Điều khoản sử dụng này, 43 FACTORY COFFEE ROASTER cấp cho bất kỳ Người dùng nào quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và giới hạn để truy cập và sử dụng trang web.

2. NỘI DUNG

2.1 Bất kỳ văn bản, tác phẩm nghệ thuật, giao diện, hình ảnh, nhãn hiệu, logo, âm thanh, âm nhạc, hình ảnh, mã máy tính và/hoặc tài liệu khác (gọi chung là nội dung), bao gồm nhưng không giới hạn ở thiết kế, cấu trúc, lựa chọn, phối hợp, hiển thị, xuất hiện và/hoặc cách sắp xếp Nội dung đó, được sở hữu hoặc kiểm soát hoặc cấp phép bởi 43 FACTORY COFFEE ROASTER và được bảo vệ bởi bất kỳ luật nào có liên quan hiện hành.

2.2 Người dùng không được sao chép, xuất bản, tái xuất bản, tải lên, hiển thị công khai, mã hóa, dịch, truyền và/hoặc phân phối bất kỳ phần nào của trang web và/hoặc của nội dung cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web và/hoặc phương tiện khác để xuất bản, phân phối hoặc cho bất kỳ mục đích thương mại nào, mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của 43 FACTORY COFFEE ROASTER, trừ khi được quy định rõ ràng trong các Điều khoản sử dụng này.

2.3 Người dùng có quyền sử dụng thông tin về các sản phẩm và dịch vụ của 43 FACTORY COFFEE ROASTER (chẳng hạn như bảng dữ liệu sản phẩm, tệp cấu hình, tài liệu tương tự, v.v.) được 43 FACTORY COFFEE ROASTER cung cấp để tải xuống từ trang web, với điều kiện: (i) Không xóa bất kỳ thông báo độc quyền nào trên các bản chính/bản sao của các tài liệu đó; (ii) Chỉ sử dụng thông tin đó cho mục đích cá nhân và phi thương mại, và không sao chép và/hoặc đăng bất kỳ thông tin nào như vậy trên các máy tính nối mạng và/hoặc phát thông tin đó trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào; (iii) Không thực hiện bất kỳ sửa đổi cho nội dung thông tin.

3. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

3.1 Người dùng không được sử dụng bất kỳ loại kỹ thuật và/hoặc thiết bị, chương trình, phương pháp hoặc thuật toán hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự hoặc tương đương nào để truy cập, thu thập, sao chép và/hoặc giám sát bất kỳ phần nào của trang web và/hoặc của nội dung. Người dùng bị cấm sao chép và/hoặc phá vỡ cấu trúc điều hướng và/hoặc trình bày trang web và/hoặc của bất kỳ nội dung nào để có được hoặc cố gắng lấy bất kỳ tài liệu và/hoặc thông tin nào thông qua bất kỳ phương tiện nào không được cung cấp thông qua trang web. 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền cấm mọi hoạt động như vậy.

3.2 Người dùng chấp nhận và cam kết không truy cập và/hoặc cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần hoặc tính năng nào của trang web, hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với trang web hoặc với bất kỳ máy chủ 43 FACTORY COFFEE ROASTER nào hoặc với bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web, bằng cách hack, chặn mật khẩu hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

3.3 Người dùng không được thăm dò, quét và/hoặc kiểm tra lỗ hổng của trang web hoặc của bất kỳ mạng nào được kết nối với nó, không vi phạm các biện pháp bảo mật hoặc xác thực của trang web. Ngoài ra, người dùng không được tra cứu, theo dõi hoặc tìm cách truy tìm nguồn gốc của bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng hoặc khách truy cập khác trên trang web hoặc bất kỳ khách hàng nào khác của 43 FACTORY COFFEE ROASTER. Ngoài ra, người dùng không được khai thác trang web hoặc bất kỳ dịch vụ và thông tin nào có sẵn hoặc được cung cấp thông qua trang web nhằm mục đích tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn thông tin nhận dạng cá nhân.

3.4 Người dùng đồng ý và cam kết không thực hiện bất kỳ hành động áp đặt không cân xứng và/hoặc quá mức cho cơ sở hạ tầng của trang web hoặc trên các hệ thống và mạng 43 FACTORY COFFEE ROASTER hoặc trên bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với trang web hoặc với 43 FACTORY COFFEE ROASTER.

3.5 Người dùng đồng ý và cam kết không sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm và/hoặc quy trình nào để can thiệp hoặc cố gắng can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web hoặc của bất kỳ giao dịch nào được thực hiện cùng với bên thứ ba mà 43 FACTORY COFFEE ROASTER hợp tác.

3.6 Người dùng đồng ý và cam kết không sử dụng trang web hoặc bất kỳ nội dung nào cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc, trong mọi trường hợp, bị cấm theo luật và/hoặc bởi các Điều khoản sử dụng này. Người dùng cũng đồng ý và cam kết không thu hút việc thực hiện bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc hoạt động nào khác xâm phạm quyền của 43 FACTORY COFFEE ROASTER hoặc của bên thứ ba.

4. MUA HÀNG: CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN KHÁC

4.1 Mô tả sản phẩm và trình bày hàng hóa trên trang web 43 FACTORY COFFEE ROASTER trong quá trình triển khai chiến dịch bán hàng không cấu thành đề nghị ràng buộc về mặt pháp lý, mà chỉ là lời mời khách hàng tư nhân đặt hàng hoặc dịch vụ. Đồng thời, không có yêu cầu pháp lý về tính khả dụng và khả năng cung cấp các sản phẩm được quảng cáo.

4.2 43 FACTORY COFFEE ROASTER có toàn quyền trong việc quyết định tổ chức và đưa ra các điều kiện riêng cho các khóa học.

4.3 Bằng cách gửi yêu cầu đặt hàng trực tuyến đến chúng tôi, bạn đang đưa ra một đề nghị mang tính ràng buộc và tính pháp lý. Ngay sau khi hoàn thành thao tác đặt hàng, người dùng sẽ nhận được một email tự động xác nhận việc đặt hàng của bạn.

4.4 Tất cả hàng hóa vẫn là tài sản của 43 FACTORY COFFEE ROASTER cho đến khi người dùng thanh toán đầy đủ các chi phí và giải quyết toàn bộ các khiếu nại phát sinh trong quá trình mua hàng. Người dùng không có quyền định đoạt hàng hóa trước khi chuyển quyền sở hữu. Bất kỳ bên thứ 3 nào đưa ra yêu cầu đối với hàng hoá, người dùng có nghĩa vụ thông báo cho 43 FACTORY COFFEE ROASTER ngay lập tức. Sau khi nhận yêu cầu đặt hàng, nếu sản phẩm không có sẵn, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho người dùng và hoàn trả mọi khoản thanh toán đã nhận. Đối với các sản phẩm cần đặt hàng trước, sau khi nhận yêu cầu đặt hàng, nếu 43 FACTORY COFFEE ROASTER không thể cung cấp sản phẩm theo như cam kết do lỗi từ nhà cung cấp, chúng tôi sẽ thông báo ngay cho người dùng và hoàn trả mọi khoản thanh toán đã nhận.

4.5 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền từ chối bất kỳ đề nghị nào mà không cần lý do. 43 FACTORY COFFEE ROASTER đặc biệt có quyền từ chối để nghị giao hàng bên ngoài Việt Nam.

4.6 43 FACTORY COFFEE ROASTER không loại trừ rằng các điều khoản và điều kiện bổ sung có thể áp dụng cho việc mua hàng hóa hoặc dịch vụ và cho các phần hoặc tính năng cụ thể của trang web, bao gồm các cuộc thi, chương trình khuyến mãi và các hoạt động tương tự khác. Bằng cách tham chiếu này, người dùng đồng ý rằng các điều khoản này được bao gồm trong Điều khoản sử dụng. Người dùng đồng ý và cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện bổ sung này. Nếu có mâu thuẫn giữa các Điều khoản sử dụng này và các điều khoản và điều kiện áp dụng cho một phần cụ thể của trang web hoặc cho bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web, các điều khoản và điều kiện áp dụng được quy định cụ thể sẽ được áp dụng cho việc sử dụng phần hoặc dịch vụ cụ thể đó.

4.7 Nghĩa vụ của 43 FACTORY COFFEE ROASTER liên quan đến các dịch vụ và sản phẩm chỉ bị chi phối bởi các thoả thuận giữa 43 FACTORY COFFEE ROASTER với nhà cung cấp; do đó, không nội dung nào trên trang web này có đủ chức năng pháp lý để thay đổi các thoả thuận đó.

4.8 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền thay đổi bất kỳ dịch vụ và/hoặc sản phẩm nào được cung cấp trên trang web mà không cần thông báo bất cứ lúc nào. Các tài liệu trên trang web liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ có thể đã lỗi thời. 43 FACTORY COFFEE ROASTER không cam kết sửa chữa và/hoặc cập nhật các tài liệu đó và không chịu trách nhiệm về vấn đề này.

4.9. 43 FACTORY COFFEE ROASTER chấp nhận thanh toán bằng các hình thức sau: thẻ quốc tế, thẻ ATM nội địa, internet banking, QR-pay, ví điện tử thông qua đối tác thứ ba là Ví điện tử và Cổng Thanh toán Trực tuyến Nganluong.vn

5. TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU VÀ BẢO MẬT

5.1 Đăng ký trở thành thành viên của 43 FACTORY COFFEE ROASTER hoàn toàn miễn phí. Bằng cách đăng ký, người dùng trở thành một thành viên. Việc trở thành thành viên không làm phát sinh bất kỳ chi phí hoặc nghĩa vụ mua nào; đồng thời cũng không phải là căn cứ pháp lý về việc ký kết hợp đồng giữa người dùng và 43 FACTORY COFFEE ROASTER. 

5.2 Dữ liệu được yêu cầu trong quá trình đăng ký và trong suốt thời gian là thành viên phải được cung cấp đầy đủ và chính xác, bao gồm cả địa chỉ e-mail, như một điều kiện tiên quyết cho tư cách thành viên. Khi dữ liệu được cung cấp cho 43 FACTORY COFFEE ROASTER thay đổi, thành viên có nghĩa vụ phải cập nhật tài khoản ngay lập tức. 

5.3 Thành viên có nghĩa vụ giữ bí mật mật khẩu và ngăn chặn mọi truy cập trái phép vào tài khoản thành viên của bản thân. Thành viên có nghĩa vụ thông báo cho 43 FACTORY COFFEE ROASTER ngay khi có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy tài khoản thành viên đã hoặc đang bị lạm dụng bởi bên thứ ba. 

5.4 43 FACTORY COFFEE ROASTER sẽ xóa các tài khoản thành viên không hoạt động trong thời gian 6 tháng hoặc thành viên không thể liên lạc được bằng địa chỉ email được cung cấp. 

5.5 Thành viên có thể hủy tư cách thành viên của 43 FACTORY COFFEE ROASTER với hiệu lực ngay lập tức bất cứ lúc nào miễn phí. Việc hủy bỏ có thể dưới dạng một e-mail được gửi đến mail services@43factory.coffee. 

5.6 43 FACTORY COFFEE ROASTER có thể hủy hợp lệ bất kỳ thành viên nào vào bất kỳ lúc nào, sau thời hạn 14 ngày kể từ khi gửi thông báo.

5.7 43 FACTORY COFFEE ROASTER có thể chặn, hạn chế hoặc chấm dứt tư cách thành viên mà không cần tuân thủ thời hạn được thông báo phía trên nếu có cơ sở cho thấy thành viên đó đã vi phạm các quy định pháp lý, quyền của bên thứ ba, các ĐKĐK hoặc quy định của cửa hàng. Khi chọn một biện pháp, 43 FACTORY COFFEE ROASTER sẽ xem xét lợi ích hợp pháp liên quan đến thành viên.

5.8 Người dùng không được sử dụng tài khoản, mật khẩu người khác không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản và sự đồng ý của chủ sở hữu hợp pháp của người đó. 43 FACTORY COFFEE ROASTER sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh do việc không tuân thủ các nghĩa vụ này từ phía người dùng.

6. QUYỀN RIÊNG TƯ

6.1 Chính sách bảo mật của 43 FACTORY COFFEE ROASTER áp dụng cho trang web và các điều khoản của nó được coi là một phần của các Điều khoản sử dụng này bởi tài liệu tham khảo này. Ngoài ra, bằng cách truy cập và sử dụng trang web, người dùng thừa nhận và đồng ý rằng việc truyền internet không bao giờ hoàn toàn an toàn và/hoặc riêng tư. Do đó, người dùng hiểu và chấp nhận rằng mọi dữ liệu và/hoặc tin nhắn được gửi đến trang web có thể bị đọc hoặc chặn bởi các bên thứ ba, ngay cả khi có thông báo về việc thông tin được mã hóa.

7. LIÊN KẾT ĐẾN TRANG WEB CỦA 43 FACTORY COFFEE ROASTER VÀ CÁC TRANG WEB KHÁC

7.1 Trang web có thể chứa các liên kết đến các trang web của bên thứ ba độc lập với 43 FACTORY COFFEE ROASTER (sau đây gọi là các trang web được liên kết trên mạng). Các trang web được liên kết như vậy chỉ được cung cấp để thuận tiện cho khách truy cập. Các trang web được liên kết như vậy không thuộc quyền kiểm soát của 43 FACTORY COFFEE ROASTER và 43 FACTORY COFFEE ROASTER không chịu trách nhiệm và không xác nhận nội dung của chúng, bao gồm mọi tài liệu và thông tin có trong đó. Do đó, người dùng sẽ cần đưa ra đánh giá độc lập của riêng mình về các tương tác với bất kỳ trang web được liên kết nào.

8. TỪ CHỐI/KHƯỚC TỪ

8.1 43 FACTORY COFFEE ROASTER không đảm bảo rằng trang web hoặc bất kỳ nội dung, dịch vụ hoặc tính năng nào sẽ không có lỗi. 43 FACTORY COFFEE ROASTER không đảm bảo rằng trang web hoặc bất kỳ nội dung nào sẽ không bị gián đoạn hoặc bất kỳ lỗi nào cũng sẽ được sửa chữa, hoặc việc người dùng sử dụng trang web sẽ cung cấp kết quả cụ thể. Tất cả thông tin được cung cấp trên trang web có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. 43 FACTORY COFFEE ROASTER không đảm bảo rằng bất kỳ tệp hoặc dữ liệu nào khác được tải xuống từ trang web đều không có vi-rút hoặc hư hỏng hoặc chứa các tính năng phá hoại. 43 FACTORY COFFEE ROASTER từ chối mọi bảo hành, bao gồm nhưng không giới hạn về tính chính xác, không vi phạm, tính thương mại và sự phù hợp cho một mục đích cụ thể. 43 FACTORY COFFEE ROASTER từ chối mọi trách nhiệm đối với các hành vi, thiếu sót của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến và/hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web và/hoặc dịch vụ nào của 43 FACTORY COFFEE ROASTER. Người dùng chịu trách nhiệm hoàn toàn cho việc sử dụng trang web và bất kỳ trang web được liên kết nào khác. Trong trường hợp người dùng không hài lòng với trang web và/hoặc bất kỳ nội dung nào, biện pháp khắc phục duy nhất sẽ là ngừng sử dụng trang web hoặc nội dung.

8.2 Việc từ chối trách nhiệm trên áp dụng cho mọi thiệt hại, trách nhiệm pháp lý hoặc trục trặc do lỗi, thiếu sót, gián đoạn, mất mát, chậm trễ trong vận hành hoặc chuyển đổi, virus máy tính, lỗi đường truyền, trộm cắp, phá hủy hoặc truy cập trái phép, thay đổi, sơ suất hoặc bất kỳ nguyên nhân hành động nào khác.

8.3 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền thực hiện bất kỳ điều nào sau đây, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo: (i) Đình chỉ, sửa đổi hoặc chấm dứt hoạt động hoặc truy cập vào trang web hoặc bất kỳ phần nào của trang web, vì bất kỳ lý do nào; (ii) Sửa đổi hoặc thay đổi trang web, hoặc bất kỳ phần nào trong đó và bất kỳ quy định hoặc điều kiện hiện hành nào áp dụng cho trang web; (iii) Làm gián đoạn hoạt động của trang web hoặc bất kỳ phần nào trong đó, khi cần thiết để thực hiện bảo trì thường xuyên hoặc không thường xuyên, sửa lỗi hoặc các thay đổi khác.

9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM

9.1 Trừ khi bị pháp luật cấm, trong mọi trường hợp, 43 FACTORY COFFEE ROASTER sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại gián tiếp nào, kể cả lợi nhuận bị mất, ngay cả khi 43 FACTORY COFFEE ROASTER đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó.

10. BỒI THƯỜNG

10.1 Người dùng đồng ý và cam kết bồi thường và không làm tổn hại đến 43 FACTORY COFFEE ROASTER (bao gồm cán bộ, giám đốc, cổ đông, người tiền nhiệm, người kế nhiệm, nhân viên, đại lý, công ty con và chi nhánh) từ mọi nhu cầu, mất mát, trách nhiệm, khiếu nại hoặc chi phí (bao gồm cả phí luật sư), phát sinh theo bất kỳ cách nào trong việc sử dụng trang web của người dùng.

11. VI PHẠM ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

11.1 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến người dùng (bao gồm cả danh tính của họ) nếu việc tiết lộ đó là cần thiết để hỗ trợ công tác điều tra hoặc khiếu nại về việc người dùng sử dụng hoặc thực hiện các hành động phi pháp lý gây tổn hại hoặc can thiệp vào quyền của 43 FACTORY COFFEE ROASTER hoặc của khách truy cập hoặc người dùng của trang web, bao gồm khách hàng của 43 FACTORY COFFEE ROASTER.  43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền tiết lộ bất cứ lúc nào, bất kỳ thông tin nào có thể được yêu cầu để tuân thủ các quy định pháp luật, quy định, quy trình pháp lý hoặc yêu cầu của Chính phủ hiện hành. 43 FACTORY COFFEE ROASTER cũng có quyền tiết lộ thông tin người dùng trong trường hợp luật hiện hành có hiệu lực yêu cầu hoặc cho phép tiết lộ thông tin đó, bao gồm trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác cho mục đích chống lừa đảo.

11.2 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền bảo vệ bất kỳ việc truyền tải hoặc liên lạc nào giữa 43 FACTORY COFFEE ROASTER và người dùng thông qua trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web, và cũng có thể tiết lộ dữ liệu đó nếu được yêu cầu bởi các quy định hiện hành của pháp luật hoặc trong trường hợp cần thiết một cách hợp lý để (i) tuân thủ quy trình pháp lý; (ii) thi hành các Điều khoản sử dụng này; (iii) phản hồi các khiếu nại của bên thứ ba về các hành vi vi phạm quyền của họ; (iv) bảo vệ các quyền hoặc sự an toàn của 43 FACTORY COFFEE ROASTER, nhân viên, khách hàng, người dùng hoặc khách truy cập vào trang web và công chúng.

11.3 Trong trường hợp vi phạm các Điều khoản sử dụng này và các thỏa thuận hoặc nguyên tắc khác có thể liên quan đến việc sử dụng trang web, 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền từ chối quyền truy cập vào trang web và/hoặc chặn mọi quyền truy cập trong tương lai vào trang web theo quyết định riêng của mình và không cần thông báo trước. Những biện pháp khắc phục này được bổ sung đối với bất kỳ biện pháp khắc phục nào khác có sẵn cho 43 FACTORY COFFEE ROASTER theo quy định pháp luật hoặc các biện pháp pháp lý hiện hành khác.

11.4 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền, theo quyết định riêng của mình, từ chối truy cập vào trang web, mà không cần thông báo trước, trong các trường hợp sau bao gồm nhưng không giới hạn: (i) theo yêu cầu của cơ quan thực thi pháp luật hoặc các cơ quan Chính phủ khác; (ii) theo yêu cầu của người dùng (xóa tài khoản tự khởi tạo); (iii) ngừng cung cấp hoặc sửa đổi tài liệu của trang web hoặc của bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua trang web; (iv) các sự cố hoặc sự cố kỹ thuật không mong muốn.

11,5 43 FACTORY COFFEE ROASTER không chịu trách nhiệm với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào về bất kỳ hậu quả nào do việc chấm dứt quyền truy cập và/hoặc sử dụng trang web sau khi vi phạm các Điều khoản sử dụng này.

12. LUẬT ĐIỀU CHỈNH, QUYỀN TÀI PHÁN

12.1 Tất cả các vấn đề liên quan đến việc truy cập và/hoặc sử dụng trang web, bao gồm mọi tranh chấp, sẽ chịu sự điều chỉnh của luật pháp Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, loại trừ việc áp dụng bất kỳ xung đột nào của quy định pháp luật. Ngoài ra, người dùng đồng ý: (i) quyền tài phán độc quyền của tòa án Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với việc loại trừ rõ ràng bất kỳ khu vực tài phán nào khác; (ii) quyền tài phán độc quyền của Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng. Bất kỳ khiếu nại nào theo các Điều khoản sử dụng này phải được đưa ra trong vòng ba (3) tháng sau khi phát sinh; quá thời hạn này khiếu nại đó sẽ bị bác bỏ và không còn hiệu lực.

13. HẠN CHẾ

13.1 43 FACTORY COFFEE ROASTER quản lý và vận hành trang web từ trụ sở chính của công ty tại Việt Nam. 43 FACTORY COFFEE ROASTER có quyền hạn chế, theo quyết định riêng của mình, việc cung cấp và số lượng của bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào cho bất kỳ người hoặc khu vực địa lý nào. Bất kỳ ưu đãi nào cho bất kỳ tính năng, sản phẩm hoặc dịch vụ nào được thực hiện trên trang web đều vô hiệu khi bị cấm theo các quy định pháp luật hiện hành. Người dùng truy cập vào trang web từ bên ngoài lãnh thổ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ luật pháp hiện hành.

14. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC

14.1 Người dùng không được sử dụng, xuất bản, tái xuất bản hoặc điều chỉnh bất kỳ nội dung, bản sao nào về bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào được cung cấp trên trang web và không được vi phạm bất kỳ luật hoặc quy định nào hiện đang áp dụng.

14.2 Trong trường hợp một hoặc một số điều khoản trong các Điều khoản sử dụng này bị tòa án có thẩm quyền tuyên bố vô hiệu hoặc không thể thi hành, các điều khoản đó sẽ bị giới hạn hoặc loại bỏ ở mức tối thiểu và được thay thế bằng một điều khoản hợp lệ có hiệu lực đầy đủ. 43 FACTORY COFFEE ROASTER không và sẽ không chấp nhận bất kỳ đề nghị phản đối nào đối với các Điều khoản sử dụng này. Các Điều khoản sử dụng này không trao bất kỳ quyền nào cho bất kỳ bên thứ ba nào.

14.3 Thông tin trong trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. Đã đăng ký Bản quyền và đăng ký với Bộ Công Thương. 43 Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ., Mã số thuế: 0401983565.

15. PHẢN HỒI VÀ THÔNG TIN

15.1 Mọi phản hồi được đăng trên trang web sẽ được coi là không bảo mật. 43 FACTORY COFFEE ROASTER được tự do sử dụng thông tin đó trên cơ sở không hạn chế theo quyết định riêng của mình.

 

Cập nhật lần cuối: Ngày 16/04/2020